به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، آبان ۰۷، ۱۳۹۰

به مناسبت هفتم آبانماه روز جهانی کورش  قصیده ای از شاعر ملی ایران استاد ادیب برومند  
درود به کورش

به گیتی بسی شهریار آمدند  / که با یک جهان اقتدار آمدند

از آغازِ تاریخ تا این زمان  / بسی گونه ‏گون شهریار آمدند

گروهی ستایشگرِ خویشتن / زخودکامگی نابکار آمدند!

گروهی ستمگستر و سنگدل / به خونخوارگی در شمار آمدند

هزاران تن از بندگانِ خدای /  به آسیبِ آنان دچار آمدند

چو درّنده حیوان به خونبارْ جنگ /  پیِ صیدِ ننگین شکار آمدند

گروهی به هنجارِ غارتگری / سبکتاز و چابکسوار آمدند

شماری به نستوده کردارِ زشت / ز دربارِ شاهی به‏بار آمدند

گروهی به کشورمداری مدیر /  ولی از شرف برکنار آمدند

شماری دگر حامیِ مرز و بوم /  ولی بهرِ کشتار، هار آمدند

که ‏را دانی از جمله شاهانِ پیش /  که چون کورشِ نامدار آمدند

گرانپایه کورش گرانمایه شاه /  جهانیش مدحت‏گزار آمدند

حقوقِ بشر را چو شد پایبند /  به شکرش هزاران هزار آمدند

به اقوامِ مغلوب ورزید مهر /  وِرا زین سبب خواستار آمدند

ببخشود بر هرکه پیروز گشت /  وَ زین رو وِرا دستیار آمدند

به همراهی‏ اش گاهِ جنگ و نبرد /  سراسر همه جانسپار آمدند

نپیمود جز راهِ همبستگی /  بر آنان که از هر دیار آمدند

به هر تیره‏ای مهربانی فزود /  گر از روم و گر از تتار آمدند

به هرکیش ودین چشمِ حرمت گشود /  سویش جمله با زینهار آمدند

چنین بود آن مردِ پاکیزه کیش /  که خلقش همه دوستار آمدند

سزد گر به کورش درود آوریم /  که خلقی از او کامکار آمدند

بود روزِ کورش بسی دلفروز /  کز او جمله امّیدوار آمدند

در این روزِ ملّیِ ایران، «ادیب» / جوانان همه شادخوار آمدند

آبانماه ۱۳۸۷ – ادیب برومند