به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، مهر ۲۲، ۱۳۹۰

به مناسبت نخستین سالگرد درگذشت بانوی آواز ایران مرضیه