به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، مهر ۲۲، ۱۳۹۰

عروسک ساخته شده توسط نسرین ستوده برای پسرش نیما
«دارم برایت یک عروسک دلقک تقریبا بزرگی می‌بافم. البته وقتم را می‌گیرد. وقت مطالعه‌ام را می‌گیرد. اما عشق مادری مدام
 وادارم می‌کند تا هر گاه که بیکار می‌شوم به سراغ عروسکت بروم. کمی نگران و بی‌تابم که آیا خوب در می‌آید یا نه، ولی امیدوارم خوب شود»
نامه نسرین ستوده از زندان اوین به پسر خردسالش نیما- ۸ خرداد ۹۰