به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، مهر ۱۹، ۱۳۹۰

برخورد خشونت بار با پزشکان بحرین را محکوم میکنیمحرفه پزشکی حرفه ای است که به دلیل ارتباط با جان انسان ها ومسئولیت در قبال زندگی آنان از حساسیت وموقعیت ویژه ای برخوردار است. در سوگندنامه بقراط بعنوان پدر علم پزشکی، پزشکان سوگند یاد میکنند که برای نجات جان بیماران از هیچ کوششی دریغ ننمایند. تعهد پزشکان به اقدام درجهت درمان بیماران ومصدومین صرفنظر از رنگ پوست ، نژاد، سن، جنس و طرز تفکر آنان تعهدی شناخته شده و
 وظیفه ای انسانی است که نه تنها توسط همه ملل و تمام جوامع بشری به رسمیت شناخته شده بلکه مورد انتظار اکید و توقع حتمی همگان نیزمیباشد. با این وصف ، جای تاسف بسیار است که رسانه های جهان خبر از برخورد ظالمانه حکومت دیکتاتوری آل خلیفه در بحرین با پزشکان این کشور به جرم مداوای مجروحین و مصدومین میدهند. حاکمیت استبدادی بحرین عده ای از پزشکان آن کشور را که دربیمارستان دولتی، بنا بر وظیفه حرفه ای وانسانی خود به درمان مجروحین خیزش آزادیخواهانه مردم بحرین پرداخته بودند، در محاکمات فرمایشی که ویژه حکومت های دیکتاتوری است به زندان های طولانی از 5 تا 15 سال محکوم نموده است. حاکمیت نامردمی بحرین از یک سو جنبش مسالمت آمیز مردم را به خاک و خون میکشد،و ملتی را که جز آزادی و حقوق انسانی خود چیز دیگری را طلب نمیکند در خیابان ها مورد ضرب و جرح و قتل قرار میدهد، و از سوی دیگر پزشکانی را که به حکم وظیفه به درمان مجروحین پرداخته اند به زندان های طولانی مدت محکوم مینماید.


ما پزشکان ایرانی وابسته به قدیمی ترین سازمان آزادیخواه و استقلال طلب این کشور (سازمان جبهه ملی ایران)، برخورد حاکمیت بحرین با همکارانمان در آن کشور را بشدت محکوم میکنیم. و از سازمان های مدافع حقوق بشردر سراسر جهان و اتحادیه بین المللی پزشکان و سازمان پزشکان بدون مرز میخواهیم که فریاد اعتراض خودرا نسبت به این برخورد های غیر انسانی با پزشکان بحرینی بلند نمایند. از دبیر کل سازمان ملل متحد درخواست میکنیم که از تمام توان دیپلوماتیک خود در حمایت از پزشکان بحرینی استفاده نماید. به امید آن روز که درتمام کشورهای جهان موهبت بی بدیل «دموکراسی» استقرار یابد و بساط حکومت های خودکامه و دیکتاتوری در تمام دنیا برچیده شود.


تهران – سازمان پزشکان جبهه ملی ایران
 ۱۷ مهر ۱٣۹۰

رونوشت: دبیرکل سازمان ملل متحد، سازمان پزشکان بدون مرز، اتحادیه بین المللی پزشکان،سازمان عفوبین الملل