به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، مهر ۲۹، ۱۳۹۰

اجلاس شورای مرکزی جبهه ملی ایران

عصر روز پنجشنبه ۲٨ مهر ماه  ۱٣۹۰ جلسه شورای مرکزی جبهه ملی ایران به ریاست آقای ادیب برومند وبا حضور ۲۵ نفر از اعضاء تشکیل گردید.
درابتدا صورت جلسه مربوط به جلسه گذشته شورا توسط بانو فرشید افشار دبیر شورا قرائت شد وبه تصویب رسید. سپس دکتر حسین موسویان رئیس هیئت اجرائیه، گزارش فعالیت های یک ماه گذشته را به استحضار شورا رسانید. وسرانجام دستور جلسه، دائر برانتخاب تعدادی از اعضای سازمان های جبهه ملی ایران برای عضویت در شورای مرکزی به اجراء درآمد.
بدین منظور لیست اسامی ۲۶ نفر از اعضای سازمان های جبهه ملی که برای شرکت در پلنومی که به علت ممانعت حاکمیت جمهوری اسلامی، امکان تشکیل نیافت انتخاب شده بودند وضمنا داوطلبی خود را برای عضویت در شورای مرکزی اعلام کرده بودند، دراختیار اعضای شورا گذاشته شد که ازبین آنها ده نفر را برای تکمیل نمودن شورا انتخاب نمایند. رای گیری به صورت کتبی ومخفی به عمل آمد و درنتیجه تنها هفت نفر که توانستند برطبق اساسنامه بیشتر از دوسوم آرای رای دهندگان را کسب نمایند به عضویت شورای مرکزی جبهه ملی ایران درآمدند.
 اسامی این هفت نفر عبارتست از آقایان دکترپوریا مطهری، دکترنصراله جمشیدی، دکتر جمشید وحیدا، جمشیدمیرعمادی، محمدملک خانی، محمد اولیائی فرد و مهندس علی محمدی.
قبل از این شورای مرکزی عضویت آقایان دکترشاهین سپنتا و عباس همایونی نمایندگان اصفهان ومشهد را تصویب نموده بود.

تهران- روابط عمومی هیئت اجرائیه جبهه ملی ایران
۲٨ مهر ماه  ۱٣۹۰