به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، مهر ۲۳، ۱۳۹۰

    ایران
٤٨۰ اعدام در یک سال
براساس آمارنهاد آمار، نشروآثارمجموعه فعالان حقوق بشردر ایران، از دهم اکتبرسال دوهزاروده میلادی تاکنون (دهم اکتبردوهزارویازده)، چهارصدو هشتاد نفر که تحت اتهام های مختلف از سوی دستگاه قضائی به اعدام محکوم شده بودند، اعدام شدند و درطی همین مدت دستگاه قضائی شش صد و چهل و یک نفر را به اعدام محکوم کرده است.
بنابراین گزارش، از تعداد چهارصد هشتاد نفر اعدامی چهل و شش نفر درملاء عام به دارآویخته شدند.