به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، اردیبهشت ۰۹، ۱۳۹۶

اول ماه مه؛ کمیته دفاع از آزادی و برابری در ایران ــ وین:

روز کارگر و خواسته های کارگران
اگر در دولت احمدی نژاد کارگران را در خاتون آباد به گلوله می بستند، دولت روحانی آن‌ها را در آق دره شلاق می زند. در حالیکه شورای برگزاری اول ماه مه خط فقر را چهارمیلیون تومان تعیین می کند، حقوق پایه کارگران نهصد و سی هزار تومان تعیین می شود یعنی یک چهارم خط فقر که نابرابری آشکار ی را نشان می‌دهد و تازه در دولت روحانی ... 
ادامه مطلب