به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، فروردین ۲۶، ۱۳۹۶

آتش و آب

همای و مستان
پرواز همای
آتش و آب

در مذهب ما باده حرام است حرام است ،حرام است 

چشمان تو میخانه و پیمانه و جام است ،حرام است

گل در بر و می بر کف و معشوق به کام است، حرام است

ای چشم تو دریای شراب ارغوانی با ما بنشین شبی نهانی

ای آتش و آب اسمانی میخانه عشق و مهربانی تا چند به کام دیگرانی!
آتش و آب