به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، اردیبهشت ۰۲، ۱۳۹۶

"نظرم ۸ سال پیش به ایشان نزدیک بود…"