به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، اردیبهشت ۰۵، ۱۳۹۶

محمد نوری زاد : ما مردمی هستیم اسیر !

رای دادن و یا رای ندادن هیچ تاثیری ندارد


کشورما توسط ملایان به غنیمت گرفته شده . رای دادن و یا رای ندادن هیچ تاثیری ندارد