به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، فروردین ۳۰، ۱۳۹۹

عهدیه، عشق من ایران


عهدیه، عشق من  ایران

عشق من ایران

هر جی دارم از تو دارم

ایران، ایران، ایران

تو ای خاک دلیران