به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، اردیبهشت ۰۴، ۱۳۹۹

نفت منفی، محمد طبیبیان

امـروز اتفاق غیر قابل باوری در بازار نفت افـتاد. قیمت نفت منفی شد. به طور دقیق تر قیمت نفتی که ماه مه تحویل داده می‌ شود به زیر صفر رفت. روز جمعه از بشکه ای هجـده دلار به منفی سی و هفـت دلار سقـوط کرد. قیمت تحویل در ماه ژوئـن و ژوییه به ترتیب حـدود بیست و سی دلاره. یعنی صاحبان چاههای نفت حاضربودند پولی بدهند تا کسی امروز بیاد نفت شان را ببرد. اما چرا این اتفاق افتاد؟

با داستـان ویـروس کـرونا ، بسیاری از مـسافرت ها قطـع شده و بعـضی کارخانجات دیگر کار نمی کنند و هواپیمایی پرواز نمیکند و تقاضا برای نفت شدیدا کاهش یافت . یکی از خصوصیات این بحـران تغییرات سریـع است. 
صاحـبان چـاه هـای نفـت زمـان کـافی برای کـاهش تولـید نداشتن و مـخازن پالایشگاه ها با کمبود تقاضا برای بنزین ، تقریبا پر بود. 
عملا مشکل انبار داری بود. جایی نبود که نفـت را ذخـیره کرد. هزینه انبار داری نفت خام برای شش ماه در تانکر های غول پیکر روی آب از بشکه ای سه دلار به بشکه ای نه دلار رسید. یعنی نه دلار باید بدین کـه یه بشکه نفت در تانکری ذخیره شود تا بلکه در آینده به قیمت بهتری فروش برود.

قیمت تحویل در ماه دسامبر بیش از سی دلار است .یعنی مارکت انتظار دارد تقـاضا برای نفـت در مـاه های آینده افزایش خواهد یافت. یعنی بازار امید داره این بحران بزودی خاتمه پیدا کند.

اثر کـاهش قیمـت نفـت بر اقتصـاد امـریکا دوگـانه است. از طرفی مصرف کننده کان از کـاهش هـزینه انرژی منتفـع می‌ شوند ولـی تولید کنندگان نفت شیل کـه قیمـت سربسری برایشان حـدودا بین سی تا پنجـاه دلار می‌ شود دچار ورشکستگی خواهند شد. ضمن اینکه سرمایـه گذاری در این بخش هم کاهش شدید پیدا خواهد کرد. 
از لحـاظ سیاسی هم ایالت‌ هایی مثـل تگزاس که از مراکـز حمایت جمهوری خواهان است دچـار مشکل اقتصادی و چالشی برای ترامپ در انتخابات امسال خواهند شد.

محمد طبیبیان / کلمه