به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، اردیبهشت ۱۰، ۱۳۹۹

" كودكِ مهاجر"

 نگار ماندگار
" كودكِ مهاجر"
آهنگى كه فرياد من، از ظلم و ستم در حق هزاران كودك مهاجر است!
فرياد من فرياد تو و فرياد جهانى كه خسته از ظلم و ستم در حق كودكان مهاجر وطنم و ديگر كشورهاى جنگزده است.


بياييد با هم يك صدا شويم و فرياد زنيم از ظلمى كه در حق كودكان مهاجر وطن ما مى شود. 
كودكانى كه مي توانستند آينده ساز افغانستان مان باشند نه سنگ فرش يونان