به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، اردیبهشت ۰۶، ۱۳۹۹

چهل سال

 گوگوش و سیاوش قمیشی
چهل سال