به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، اردیبهشت ۱۱، ۱۳۹۹

مژگان عظیمی، خريدند تنت را

گر تن بدهی دل ندهی کار خراب است 
چون خوردن نوشابه که در جام شراب است 
مژگان عظیمی  
خريدند تنت را