به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، فروردین ۲۹، ۱۳۹۹

پيام محمد امينی

من هم گرفتار این بیماری هولناک کرونا بودم 
پیام محمد امینی 


من هم گرفتار این بیماری هولناک کرونا بودم