به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، فروردین ۲۹، ۱۳۹۹

در چهار هفته اخیر ۲۱ میلیون آمریکایی بیکار شدند

بیش از ۲۱ میلیون آمریکایی در چهار هفته گذشته شغل خود را از دست دادند. این بدترین موج بیکاری ثبت شده است.
بر اساس آمار بخش کارگران، میزان بیکاری به ۵.۲۵ میلیون در هفته آینده خواهد رسید.

هفته گذشته ۶.۶ میلیون نفر فرم‌های مربوط به بیکاری را پر کردند.

در سراسر آمریکا به دلیل شیوع کرونا یک نوع تعطیلی عمومی برقرار است که به نوعی اقتصاد را متوقف کرده است و بعضی از کسب و کارهای کوچک مجبور به اخراج کارمندان روزمزدشان شدند.

پیشبینی شده که آمار بیکاری در این ماه به ۲۰ درصد افزایش پیدا کند.

بی بی سی