به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، اسفند ۱۵، ۱۴۰۰

پوتین سرانجام در آخرین لحظات، نارنجک خود را به سوی ایران پرتاب کرد!!!


پوتین سرانجام در آخرین لحظات، نارنجک خود را به سوی ایران پرتاب کرد!