به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، اسفند ۲۱، ۱۴۰۰

دکتر حسین موسویان: جبهه ملی اشتباه کرده است

دکتر حسین موسویان: نهضت آزادی ایران هیچگاه عضو جبهه ملی ایران نشد.

گفتگوی شهرام همایون با دکتر حسین موسویان رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران