به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، اسفند ۱۷، ۱۴۰۰

حمید فرخ نژاد، اولین هنرمندی که در ایران مقابل پوتین ایستاد!!!

حمید فرخ نژاد

هنرمندی که در ایران مقابل  پوتین ایستاد!