به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، اسفند ۱۰، ۱۴۰۰

مقاومت دلاورانه اوکراین، پوتین را به سمت خطرناک ترین حرکت تاریخ سوق داد!!!


مقاومت دلاورانه اوکراین