به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، اسفند ۲۹، ۱۴۰۰

کنسرت باشکوه گوگوش در ساحل خلیج فارس و توهین رسانه پوتین به خلیج فارس!!!


 توهین رسانه پوتین به خلیج فارس!