به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، اسفند ۱۸، ۱۴۰۰

پوتین، کبوتر گلو بریده‌ای که زنده نمی ماند!!!


پوتین، کبوتر گلو بریده‌ای که زنده نمی ماند!