به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادی



جمعه، فروردین ۱۲، ۱۴۰۱

افشای یک سند از رد پای خامنه‌ای در پاشیدن اسپری فلفل به چشم دختران در ورزشگاه مشهد!


رد پای خامنه‌ای در پاشیدن اسپری فلفل