به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، فروردین ۱۵، ۱۴۰۱

ترانه لغو جنگ، آنا دراگا از اوکراین

تقدیم به مردم قهرمان اوکراین
که با مقاومت خود درسی تاریخی برجای گذاشتند

ترانه  لغو جنگ 
با صدای زیبای «آنا دراگا» دختر اوکراینی