به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، فروردین ۲۲، ۱۴۰۱

طنزهای بیژن اسدی پور