به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، فروردین ۲۲، ۱۴۰۱

انتخابات ریاست جمهوری فرانسه:

 پیروزی امانوئل مکرون و مارین لوپن در دور اول و چشم انداز دور دوم

نخستین دور انتخابات ریاست جمهوری فرانسه دو نامزد رقیب در انتخابات پیشین را برای دور دوم در برابر یکدیگر قرار داد و فروپاشی احزاب سنتی و دیرپای این کشور را که از همان هنگام آغاز شده بود به سرانجام خود نزدیک تر کرد. امانوئل مکرون با کسب حدود ۲۸ درصد آراء، پیشتاز دور اول انتخابات شد و مارین لوپِن، رهبر حزب راست افراطی «اجتماع ملی» نیز با کسب اندکی بیش از ۲۳ درصد آراء به دور دوم راه یافت. اگر ژان لوک ملانشون، نامزد چپ رادیکال با کسب حدود۲۲ درصد آراء به مرز گذر به دور دوم نزدیک شد، نامزدهای دو حزب سوسیالیست و حزب «جمهوری خواهان» که تا پنج سال پیش به تناوب ادارۀ کشور را در اختیار داشتند از مرز ۵ درصد فراتر نرفتند.

امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، با کسب بیشترین آراء رای‌دهندگان در دور اول انتخابات، بر نخستین چالش پیش روی خود فائق آمد. او هر چند در کلیۀ نظرسنجی‌ها پیشتاز رای گیری دور اول انتخابات ریاست جمهوری به شمار می‌آمد، در روزهای اخیر در برابر ریزش آراء «اریک زمور» و پویائی بازیافتۀ گرایش رای دهندگان راست افراطی بسوی «مارین لوپن» نگران فروافتادن در جایگاه دوم بود. نتیجۀ انتخابات دور اول این نگرانی را زدود.

پیروزی رئیس جمهوری کنونی در دور نخست، با حمایت نیروهای سیاسی گوناگون برای گزینش وی در دور دوم و بستن راه بر رقیب وی، بخت او را برای باقی ماندن در کاخ الیزه بیش از پیش تقویت کرد.

امانوئل مکرون در نخستین سخنان خود پس از اعلام نتایج اولیۀ رای‌گیری و ارزیابی‌های انجام گرفته بر اساس آنها، از کلیۀ رقبای خود که خواستار حمایت از وی در دور دوم شدند، سپاسگزاری کرد و گفت «دست خود را بسوی همۀ کسانی که خواستار تلاش برای فرانسه هستند، دراز می‌کند» و افزود که آماده است رویکرد «تازه‌ای برای گردهم آوردن باورها و گرایش‌های گوناگون به منظور یک اقدام مشترک بیافریند». او در این باره توضیح بیشتری نداد و هواخواهان وی نیز که در برنامه‌های مختلف رادیوئی و تلویزیونی شرکت کرده بودند، قادر به بیان هدف او از این سخن نشدند.

فراخوان حمایت از امانوئل مکرون

خانم «اَن ایدالگو»، شهردار پاریس و نامزد حزب سوسیالیست، که تنها حدود ۲ درصد را در دور اول بدست آورده است، خانم «والری پِکرس»، نامزد حزب راست سنتی «جمهوری خواهان» که آراء وی از ۵ درصد فراتر نمی‌رود، «یانیک ژادو» نامزد حزب سبزها با حدود ۵ درصد آراء، و «فابیَن روسِل»، نامزد حزب کمونیست فرانسه، که حدود ۲٫۵ درصد آراء را کسب کرده است، تنها دقایقی پس از اعلام نتایج دور اول خواستار حمایت از امانوئل مکرون در دور دوم انتخابات شدند. رئیس جمهوری فرانسه در سخنان خود با نام بردن از یکایک آنها تاکید کرد که بخوبی آگاه است که فراخوان آنها به معنای «حمایت از برنامۀ انتخاباتی او نیست»، بلکه بویژه بستن راه بر نامزد حزب راست افراطی این کشور است.

هر چند ژان لوک ملانشون، رهبر چپ رادیکال، که با کسب نزدیک به ۲۲ درصد آراء در جایگاه ویژه‌ای قرار دارد، آشکارا خواستار حمایت از امانوئل مکرون در دور دوم انتخابات نشد، اما چندین بار تکرار کرد که در رای گیری دو هفتۀ دیگر «حتی یک رای نیز نباید به نامزد راست افراطی، مارین لوپن تعلق گیرد». «فیلیپ پوتوُ» نامزد «حزب نوین ضد سرمایه داری» که کمتر از یک درصد آراء را کسب کرده است هر چند گفت خواستار حمایت از امانوئل مکرون نیست، اما تاکید کرد که «هیچ رائی نباید به راست افراطی داده شود».

حمایت از مارین لوپن

مارین لوپن، رهبر حزب «اجتماع ملی» که از چند سال پیش در جهت زدودن برچسب «راست افراطی» از حزب خود تلاش می‌کند، «بر نیاز فرانسه به یک قدرت جایگزین» تاکید کرد، از کلیۀ «کسانی که در دور اول به امانوئل مکرون رای نداده‌اند» خواست در دور دوم انتخابات به وی بپیوندند و میان «دو نگرش کاملاً متضاد» راه او را که خواستار «عدالت اجتماعی» است برگزینند.

«اریک زِمور»، نامزد دیگر راست افراطی، که در جایگاه چهارم حدود ٧ درصد آراء را بدست آورده است، به رغم اختلافات شدید با مارین لوپن، خواستار حمایت از وی در دور دوم انتخابات شد. «نیکلا دوپون اِنیان»، دیگر نامزد راست افراطی و نزدیک به مارین لوپن نیز چنانکه انتظار می‌رفت از رای دهندگان خود خواست در دور دوم به وی رای دهند. «نیکلا دوپون اِنیان» در دور اول حدود ۲ درصد آراء را بدست آورده است.

هر چند کلیۀ نظرسنجی‌های پیش از برگزاری دور اول و نیز چند نظرسنجی انجام گرفته پس از آن، از پیروزی امانوئل مکرون در دور دوم حکایت می‌کند، تفاوت درصد آراء ممکن برای هر یک از آن دو در نظرسنجی‌های مختلف یکسان نیست. در حالیکه یک نظرسنجی انجام گرفته از سوی موسسۀ «ایپسوس» یکشنبه شب از نیت ۵۴ درصد رای دهندگان در دور دوم برای حمایت از رئیس جمهوری کنونی حکایت می‌کند، موسسۀ «ایفوپ فیدوسیال» بر پایۀ ارزیابی یکشنبه شب خود، تنها ۵۱ درصد آراء دور دوم را از آنِ امانوئل مکرون برآورد کرده است.

مطالعات انجام گرفته نشان می‌دهد که یک سوم رای دهندگان راست سنتی که در دور اول به امانوئل مکرون رای نداده‌اند، در دور دوم آراء خود را به نام وی به صندوق رای خواهند انداخت. یک سوم آنان نیز از مارین لوپن حمایت خواهند کرد. شکاف میان هواخواهان حزب «جمهوری خواهان» در بارۀ دوری و نزدیکی به راست افراطی، پیش از این نیز آشکار بود و رهبر جناح متمایل به نزدیکی به راست افراطی، «اریک سیوتی» در انتخابات درون حزبی برای گزینش نامزد حزب در انتخابات ریاست جمهوری بیشترین شمار آراء را بدست آورد.

اما، سرنوشت دور دوم انتخابات بویژه در دست رای دهندگان چپ است که بر اساس آراء دور اول برای شش نامزد این جناح، حدود یک سوم کل رای دهندگان را تشکیل می‌دهند. هر چند تردیدی نیست که شماری از آنها بسوی حزب راست افراطی کشیده خواهند شد، اما امانوئل مکرون نیز که برای گزینش خود به آراء آنان نیاز دارد، ناگزیر باید در فاصلۀ میان دو دور انتخابات، از حال تا ۲۴ آوریل، کفۀ چپ برنامۀ ریاست جمهوری خود را سنگین تر کند تا بتواند آراء شمار هر چه بیشتری از رای دهندگان این جناح را بدست آورد.

از نتایج دیگر این انتخابات، تائید فروپاشیدن احزاب سنتی در فرانسه، حزب سوسیالیست در جناح چپ و حزب «جمهوری خواهان» در جناح راست است که تا پنج سال پیش به تناوب ادارۀ این کشور را در اختیار داشتند.

دور دوم انتخابات ریاست جمهوری دو هفتۀ دیگر، در روز ۲۴ آوریل برگزار خواهد شد.

رادیو بین المللی فرانسه