به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، اردیبهشت ۰۹، ۱۴۰۱

پس از خوزستان و اصفهان، حکومت، مردم سراوان را در گیلان به خاک و خون کشید!!!


 مردم سراوان در گیلان