به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، مهر ۰۵، ۱۳۹۱

عفت خانم و حق مهدی هاشمی
تقی رحمانی

گاهی زنان را توان آن است که بلندتر از مردان سخن بگویند. ای کاش عفت خانم ( همسر آقای هاشمی رفسنجانی) با صدای بلند بگوید که حق پسرش مهدی بازداشت موقت نیست. مطابق حقوق کیفری قرار بازداشت مستلزم آن است که احتمال فرار متهم برود یا امکان تبانی وجود داشته باشد . در حالی که مهدی هاشمی با پای خود به کشورباز گشته است پس مطابق قوانین بازداشت مهدی هاشمی برای تحت فشار قرار دادن او و خانواده اش می باشد و این عمل دیگر حقوقی نیست.

بی گمان اگر عفت خانم مرعشی صدایش رابه اعتراض بلند کند آنگاه این صدا بهتر شنیده می شود و رئیس قوه قضا باید پاسخ دهد. اگر هم پاسخ ندهد باپرسش های زیادی مواجه می شود.

نتیجه این اعتراض این است که این سنت غلط زیر سوال برود که این رویه امنیتی را باید نادرست دانست که به جای رویه حقوقی نشسته است.

رسم دیرینه امنیتی ها بر محکوم سازی است حال از مخالف مظلوم گرفته تا مهدی هاشمی را باید تحت فشار قرار دهند تا لب به سخن بگشاید متنها سخنی که آنان می خواهند متهم بگوید.چرا که پرده دار قدرت را سر توقف نیست و به تقدیر ظلم همه را میزند .

به عنوان یکی ازهزاران هزار متهم و محکوم دادرسی نا عادلانه وظیفه خود میدانم که این رویه نادرست را محکوم کنم و بخواهم که متهم باید در شرایطی معقول بازجویی پس دهد. این حق از هزاران هزار گرفته شده و اینک از مهدی هاشمی هم گرفته شده است. ای کاش می شد حق را برای همه خواست چرا که که متهم دارای حقوقی است که باید رعایت شود ؛ چه مسلمان چه زرتشتی یا هر کس دیگر .

بی گمان عفت خانم را هم جرات اعتراض است و هم امکان اعتراض. با همه گیر شدن اعتراض به ظلم بهتر می توان بر آن شورید وآن را متوقف کرد.

اگر قانون باید برای همه رعایت شود باید در نقطه ای و جایی آن را شروع کرد. آنانی که صدای بلندتری دارند بهتر می توانند به اجرای قانون یاری برسانند تا آنانی که صدایی ندارندهم از اجرای قانون برخوردارشوند .چرا که قاعده این بوده که حق داشتن هم نیاز به قدرت کافی برای ااجرا شدن دارد.

ای کاش عفت خانم حق خود را بخواهد و این حق را برای همه بخواهد.