به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، شهریور ۱۶، ۱۳۹۱


تسليت
بمناسبت درگذشت دکتر خسرو سعيدی

سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسياليستهای طرفدار راه مصدق، درگذشت آقای دکتر خسرو سعیدی،ازپیروان صدیق ودیرپای دکترمحمدمصدق رهبرنهضت ملی ایران،عضوقدیمی حزب ایران وعضوشورای مرکزی وهیئت اجرائیه جبهه ملی ایران را
  به خانواده محترم سعيدی، اعضای حزب ايران و اعضا و هواداران جبهه ملی ايران تسليت می گويد.
از سوی هيئت اجرائی ـ دکتر منصور بيات زاده
چهارشنبه ١۵ شهريور ١٣٩١ / ۵ سپتامبر ٢٠١٢
socialistha@ois-iran.com
www.ois-iran.com