به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، شهریور ۱۹، ۱۳۹۱

متن پایانی فراخوان گزارشگران
همراه با ترجمه انگلیسی
برای ارسال به نهادهای بین المللی
 و جلب افکار عمومی به جنایات جمهوری اسلامی
 در تابستان سال 1367  ادامه مطلب