به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادی



سه‌شنبه، شهریور ۱۴، ۱۳۹۱

عباس امیر انتظام از بیمارستان مرخص شد
تشکر الهه امیر انتظام
باتوجه به لطف ومحبت شما نسبت به وضعیت جسمانی همسرم درطول دوره بیماری اش وازآنجایی که بعلت گرفتاری های عدیده قادر به ایجاد ارتباط مستقیم، با تک تک شما عزیزان نمی باشم.
وظیفه خود میدانم، که به اطلاع شما برسانم: به لطف پروردگارکه همواره یاور ما در فراز ونشیب زندگی پرتلاطم مان بوده است.وصدالبته بالطف وزحمات بی شائبه تمامی پزشکان وپرسنل بیمارستان های ایرانمهرو مهراد، بهبودی نسبی قابل قبولی
در وضعیت جسمانی همسرم پس از بیست روز مشاهده گردیده است.لذا براساس موافقت تیم پزشکی مسئول ومشروط بر اینکه دستورات پزشکی کاملا رعایت گردد. توانستم ایشان را درساعات پایانی روز دوشنبه مورخ 13/6/91 از بیمارستان به منزل منتقل نمایم.
بنابراین لازم میدانم بار دیگر از بذل توجه و محبت بی ریا ودلگرم کننده همه شما عزیزان، که مانند همیشه در این دوره نیز شامل حال ما بوده است. قدردانی نمایم .با این امید که الطاف شما عزیزان همیشه پشتوانه معنوی ما باشد.

با تقدیم احترام
الهه امیرانتظام