به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، مهر ۰۳، ۱۳۹۱

تصنيف زيباي «سپيده» يا «اي ايران اي سراي اميد»
موسیقی سنتی ایرانی، تار محمدرضا لطفی با صدای محمد معتمدی
«سپيده»

ايــــــران اي ســـــراي اميـــــد بـــر بـامـــت سپيـــده دمــيـــــد

بنگـر كـــزين ره پـــــــر خـــــون خـورشيــدي خجستــــه رسيــد

اگر چـه دلهـا پـر خــون اســـت شكـــوه شــــادي افــزون است

سپيده ي ما گلـگـــون اســــت كه دست دشمن در خون است

اي ايــــران ! غمــت مـرســاد ! شــادي نصيــــب تــــو بـــــاد !

راه ما، راه حق، راه بهروزيست اتحــــاد اتحــاد رمــز پيروزيسـت


صلح و آزادي جاودانه بر همه جهان ، خوش باد

يادگار خون عاشقان ! اي بهار !


اي بهــــار تــــازه ي جــاودان ! در ايــن چمــــن شكفـتـــه بـاش

ايــــــران اي ســـــراي اميـــــد بـــر بــامـــت سپيـــده دمــيـــــد

بنگـر كـــزين ره پـــــــر خـــــون خـورشيــدي خجستــــه رسيـــد