به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، مهر ۰۸، ۱۳۹۱


خال ؛ شعری از شهریار
ارژنگ سیفی زاده ، سارنگ سیفی زادهخال برنده

دستی که گاهِ خنده بآن خال می بری /  ای شوخِ سنگدل دلم از حال می بری

هرکس به نردِ حسن تو زد، باخت پس بگو / دست از حریف خویش بدان خال می بری

چالی فتد به گونه ات از نوشخند و دل / زان خال اگر گذشت بدین چال می بری

مهتاب شب که سرو چمانی به طرف جوی /  چون سایه ام کشیده و به دنبال می بری

دنبال تست این هو و جنجال عاشقان /  باری برو که این هو و جنجال می بری

ای باد در شکنج سر زلف او مپیچ  / هرچند بوی مشک به توچال می بری

هرساله گوی حسن به چوگان زلف تست /  این تاج افتخار نه امسال می بری

بر چهره ی تو پیچه ی مِشکین حجاب نیست / جانا مکن که آب به غربال می بری

رویین تنان شعر شکستی تو "شهریار" / رستم اگر نئی نسب از زال می بری