به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، شهریور ۲۹، ۱۳۹۱

سازمان های جبهه ملی ایران در اروپا
تسلیت
به بازماندگان حسن نزیه و ملت ایران
رادمردی از تبار ستارخان و باقرخان و از شمار ایرانیان میهن دوست آذری که از جوانی رهبری مصدق بزرگ را در مقام مرشدی خود برگزید، از میان ما رفت.
زنده یاد حسن نزیه از موضع قدرت و در حالیکه در کابینه مهندس مهدی بازرگان سمت سرپرستی مسائل مربوط به نفت را عهده دار بود با شجاعت گفت:


"اجرای قوانین اسلامی نه ممکن است و نه لازم"


و همین امر خشم خمینی را برانگیخت بطوری که عرصه را بر این مرد شجاع و خانواده اش تنگ کرد و اعوان و انصار او، مستهجن ترین اهانت ها را در حق این مرد و خانواده اش روا داشتند.


حسن نزیه پس از تبعید خود برگزیده، تا آنجا که قدرت جسمانی او اجازه میداد با شرکت در جلسات در شهرها و کشورهای گوناگون اروپا با سخنرانی های مستند خود چه برای ایرانیان و چه برای غیر ایرانیان روشنگری کرد و ستم و فساد دیکتاتوری دینی حاکمیت ولایت فقیه نظام جمهوری اسلامی را افشاء نمود و همه ی همت خود را در جهت اتحاد و همبستگی نیروهای دموکرات اپوزیسیون بکار برد.


سازمانهای جبهه ملی ایران در اروپا فقدان این مرد شریف و پاک و میهن دوست را به همسر محترم و فرزندان گرامی او و به ملیون ایران و ملت ایران تسلیت می گوید و امیدوار است که نسل جوان راه مردانی این چنین را که راه و رسم مصدق بزرگ است برگزینند و ادامه دهند.

روانش شاد باد.

سه‌شنبه ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۲

سازمانهای جبهه ملی ایران در اروپا

دکتر علی راسخ افشار، دکتر پرویز داورپناه، علی شاکری زند، مهندس مهدی مقدس زاده