به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، شهریور ۲۹، ۱۳۹۱

نام و یاد حسن نزیه را گرامی میداریم

از سمت چپ، آقایان مهندس بازرگان (نخست وزیر)، حسن نزیه (وزیر نفت)، هاشم صباغیان(وزیر کشور)،
عباس امیرانتظام (معاون نخست وزیر و سخنگوی دولت موقت)
  با اندوه وتاسف بیکران درگذشت رادمرد میهن دوست وپیرو دیرپای دکترمحمدمصدق وچهره وزین ومتین نهضت ملی ایران شادروان حسن نزیه رابه خانواده محترم ایشان وبه عموم مردم حق شناس ایران تسلیت عرض میکنیم .

نزیه درتمامی عمر آزادیخواهی خستگی ناپذیر ومبارزی سترگ بود. ازنهضت مقاومت ملی بعداز کودتای ننگین ۲۸ مرداد ۳۲ گرفته تاتشکیل جبهه ملی دوم درسال ۳۹ وتاسیس نهضت آزادی درسال ۴۰ وایجادکانون وکلای دادگستری وکانون مدافعان حقوق بشردر دوران انقلاب وشرکت در دولت موقت بعداز پیروزی انقلاب وسپس دراعتراض وانتقاد ومبارزه با انحصارطلبی های پس ازانقلاب ، همه جا ازپیشگامان بود. مانام ویاد آن بزرگ مرد را گرامی میداریم.

تهران – ۲۹ شهریورماه ۱۳۹۱

ادیب برومند- دکترلقااردلان- بانوفرشیدافشار- مهندس عباس امیرانتظام- دکترهرمیداس باوند – دکترعلی رشیدی - حسین شاه حسینی- مهندس حسین عزت زاده – سرلشگربازنشسته ناصرفربد – اصغرفنی پور- دکترمهدی مویدزاده – منوچهر ملک قاسمی – دکترحسین موسویان