به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، مهر ۰۱، ۱۳۹۱


تسليت بمناسبت درگذشت آقای حسن نزيه
 
با کمال تأسف و تألم مطلع شديم که آقای حسن نزيه، يکی از طرفداران ديرپای مصدقی، شخصيت سياسی که در تمام طول مبارزات سياسی خود عليه استبداد، ديکتاتوری ، قانون شکنی و در دفاع از خواست آزادی مبارزه می کرد، در پاريس درگذشته است!
سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق، درگذشت آن زنده ياد رابه خانواده محترم نزيه و دوستان سياسی و مبارزين راه آزادی تسليت می گويد.

از سوی هيأت اجرائی سازمان سوسياليست های ايران
دکتر منصور بيات زاده
٣٠ شهريور ۱۳۹۱ – ٢٠سپتامبر ۲۰۱۲

socialistha@ois-iran.com

www.ois-iran.com

*****