به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، شهریور ۲۸، ۱۳۹۴

عکس روز

سرگردانی پناهجویان و مهاجران بین کرواسی، مجارستان و اتریش