به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، شهریور ۲۶، ۱۳۹۴

خواب خوشِ رهبری، محمد نوری زاد

ایشان کجا و بی خوابی کجا؟ 

در باره ی این سخنِ حضرت رهبری که در دیدار با اعضای هیأت دولت فرمودند:
بعضی شب ها از شدت نگرانی (های فرهنگی) خوابم نمی برد، می گویم:
 البته جناب ایشان مختصری شوخی فرمودند از بابِ مُطایبه احتمالاً.
وگرنه خواب ایشان سنگین تر از این حرف هاست. چرا؟
 چون وقتی خواب ایشان را ضجه های کشته های زنجیره ای و کهریزکی بر نیاشفته، نگرانی های فرهنگی بر بیاشوبد؟
 گفتم که، ایشان کمی شوخی فرموده اند.

وگرنه ایشان کجا و بی خوابی کجا؟ ایشان در تمام سال هایِ همینجوریِ احمدی نژاد خواب بودند تختِ تخت.
نیز در تمام سال های هسته ای. بویژه در سال هایی که همینجوری دلارهای هسته ایِ ما با مدیریتِ مستقیمِ حضرت ایشان به جیبِ روس ها سرازیر بود کرور کرور.

گرچه جناب ایشان این روزها به عذاب وجدانی فرساینده مبتلایند اما بعید می دانم حتی این عذاب وجدان نیز به بی خوابیِ ایشان منجر شده باشد.
 وقتی من و شما با مدیریت مستقیم خود، کشور را به فقر و فاحشگی و عقب ماندگی و اعتیاد و بی اعتباری های بین المللی در انداخته باشیم و به هیچ بنی بشری نیز پاسخگو نبوده نباشیم، معلوم است که بی خوابی های همینجوریِ خودمان را از کمرکشِ ضجه های مادرِ ستار بهشتی و زاریِ زندانیانِ بی گناه و آه و ناله ی جوانان بیکار و معتادِ این کشورِ به غنیمت گرفته شده  توسطِ ملاها، به بی خوابی های فرهنگی کج کنیم تا به مردم گفته باشیم:
 بدانید و آگاه باشید که مای حضرت رهبری نیز پا به پای شما درماندگان و بی پناهان، یک وقت هایی بی خوابی بر چشمانمان می نشیند از جنس فرهنگی اش منتها.
 که یعنی مرتبه و کیفیتِ رهبریت ما که هیچ، بل بی خوابی های مای رهبر نیز با شما درماندگان متفاوت است.

 و یعنی: شماها بابتِ خرده چیزهای همینجوری به بی خوابی فرو می شوید و ما بابتِ مسائل فرهنگی. 
و یعنی: 
هرکس متناسبِ قُله ای که بر آن بر نشسته است! 

وب سایت رسمی محمد نوری زاد