به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، مهر ۰۲، ۱۳۹۴

عکس

پاپ فرانسیس درکنار رائول کاستروی مارکسیست