به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، مهر ۰۵، ۱۳۹۴

احترام آزادی / عکس روز / نابرابری جهانی

حمل کیف  مدرسه در یک روستا در آلمان  
حمل کیسهً نایلونی (به جای کیف مدرسه) در یک روستا در ایران