به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، فروردین ۱۲، ۱۳۹۶

حماسه‌سرایی دختر ایرانی بر مزار کوروش - پاسارگاد

چو ایران نباشد تن من مباد