به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، فروردین ۱۴، ۱۳۹۶

ایران، وطنم... تا نفس باقی ست (مجتبی عسگری)

من اینجا ریشه در خاکم ، فریدون مشیری 
من اینجا تا نفس باقی ست می مانم
من از اینجا چه می خواهم، نمی دانم؟!
من اینجا ریشه در خاکم
من اینجا عاشق این خاک از آلودگی پاکم

من اینجا باز در این دشت خشک تشنه می رانم
من اینجا روزی آخر از دل این خاک با دست تهی
گل بر می افشانم 
من اینجا ریشه در خاکم ، فریدون مشیری

من اینجا تا نفس باقی ست می مانم
من از اینجا چه می خواهم،نمی دانم؟!
من اینجا ریشه در خاکم
من اینجا عاشق این خاک از آلودگی پاکم

تو را از نیمه ره بر گشتن یاران

تو را تزویر غمخواران ز پا افکند

تو را از نیمه ره بر گشتن یاران
تو را تزویر غمخواران ز پا افکند

من اینجا باز در این دشت خشک تشنه می رانم
من اینجا روزی آخر از دل این خاک با دست تهی
گل بر می افشانم 

من اینجا تا نفس باقی ست می مانم

من اینجا باز در این دشت خشک تشنه می رانم
من اینجا روزی آخر از دل این خاک با دست تهی
گل بر می افشانم 

من اینجا تا نفس باقی ست می مانم
من اینجا تا نفس باقی ست می مانم