به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، فروردین ۲۴، ۱۳۹۶

ترانه مرده بودم زنده شدم

با صدای علیرضا افتخاری


مرده بودم زنده شدم