به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، فروردین ۲۰، ۱۳۹۶

موسیقی و شاهنامه (رستم و سهراب)

سوگ سهراب
چو ایران نباشد تن من مباد / بدین بوم و بر زنده یک تن مباد

سوگ سهراب