به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، آبان ۰۲، ۱۳۹۹

نهضت مقاومت ملی ایران :

تنها راه مقابله با تروریسم اسلامگرایان ایستادگی و دانایی از موضع تعرض است

 

نهضت مقاومت ملی ایران با انتشار بیانیه ای قتل فجیع یک آموزگار فرانسوی را در هجدهم اکتبر در حومۀ شهر پاریس "جنایتی هولناک خوانده" که به نوشتۀ این بیانیه "باید برای ملت فرانسه و همۀ ملت های جهان درسی بزرگ باشد، اگر چه به بهایی سخت سنگین."

نهضت مقاومت ملی ایران سپس تأکید کرده است که "تنها راه مقابله در برابر تبهکاری ناشی از جهل و تعصب پاسخ روشن و محکم و از موضع تعرض است" و "هر گونه عقب نشینی از موضع بیان حقیقت و دفاع از آزادی و کمترین نشانۀ تردید تنها می تواند عناصر متعصب و نادان را در نادانی خود راسخ تر و در رفتار تبهکارانۀ خود گستاخ تر سازد."

بیانیۀ نهضت مقاومت ملی ایران سپس به نمونۀ تروریسم  گروه "فدائیان اسلام" در ایران دهه های بیست و سی و عقب نشینی های دولت های وقت در برابر آن اشاره کرده و افزوده است که "چنین عقب نشینی هایی بود که "حدود سی سال بعد بقایای آن گروه تروریست را به قدرت سیاسی رساند." بیانیه از آیت الله خمینی به عنوان "پدرخواندۀ این گروه" در سال ٥٧ نام برده که برنامۀ گروه فدائیان اسلام را "مو به مو به اجرا گذاشت" و "روش ارعاب از راه تروریسم را حتی پس از به دست گرفتن قدرت سیاسی ادامه داد؛ هم در داخل کشور و هم در خارج از کشور."

نهضت مقاومت ملی ایران در پایان بیانیۀ خود تأکید کرده است :"رفتارهای تهدیدآمیز و تبهکارانۀ تروریست های کوردل اگر در نطفه خفه نشود  و بجای برخورد با ایستادگی آگاهانۀ جامعه، با نرمش و سستی روبرو گردد می تواند به وسیله ای برای تسلط شوم بخشی از جامعه بر همۀ شئون زندگی کل آن تبدیل گردد."       

رادیو بین المللی فرانسه