به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، مهر ۳۰، ۱۳۹۹

«خداحافظی مکن»

 «خداحافظی مکن» سالار عقیلی برای شجریان
چند روز پس از خداحافظی ابدی «محمدرضاشجریان»، «سالار عقیلی» قطعۀ «خداحافظی مکن» را
 به استاد فقید آواز ایران تقدیم کرد.

این‌گونه آفتاب خداحافظی مکن
با این دل خراب خداحافظی مکناین‌گونه آفتاب خداحافظی مکن
با این دل خراب خداحافظی مکن

فرصت بده که تشنگیم برطرف شود
می‌میرم از سراب خداحافظی مکن

شمع رخت چراغ شب خانه من است
ای شمع من بتاب خداحافظی مکن

این راه انتهایش آتش گرفتن است
برگرد آفتاب خداحافظی مکن

آرام‌تر مگر که به خاطر سپارمت
این‌گونه با شتاب خداحافظی مکن

با این دل خراب خداحافظی مکن
برگرد آفتاب خداحافظی مکن