به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، مهر ۲۷، ۱۳۹۹

شوخی نیک آهنگ کوثر با ماسک روحانی

  ماسک روحانی

برگرفته از خبرنامه گویا