به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، مهر ۲۷، ۱۳۹۹

روایت تکان دهنده شاعر معروف از شلاق خوردن داماد شجریان!


وحشت حکومت اسلامی از شادی و مو سیقی و فر هنگ ایرانی

 شلاق خوردن داماد شجریان!