به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، مهر ۱۹، ۱۴۰۰

حکایت لذت دیوانه وار یک آخوند از تولید مثل در مقابل چشم مردم گرسنه!!!


حکایت لذت دیوانه وار یک آخوند